STADGAR FÖR TROSA GOLFKLUBB

 

STADGAR

 

För Trosa Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1972 och med hemort i Trosa

Stadgarna fastställda vid extra möte 1994-09-11

Stadgarna ändrade 1997-11-30

Stadgarna ändrade 2005-11-20

Stadgarna ändrade 2013-04-14

Stadgarna ändrade 2014-11-09

Stadgarna ändrade 2017-04-23

 

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ  

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.  Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning 

 

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att 

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, 
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet, 
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, 
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att 
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap 

 

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995) 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § ÄNDAMÅL 

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 

2 § SAMMANSÄTTNING 

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. 

 

3 § TILLHÖRIGHET Med mera  

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

 

Klubben tillhör 

Sörmlands Golfdistriktsförbund (GDF) samt  Sörmlands idrottsförbund (DF). 

 

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av

Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN 

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

 

5 § FIRMATECKNING 

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

 

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:  1 januari t.o.m. 31 december.

 

7 § STADGETOLKNING 

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 

 

8 § STADGEÄNDRING 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra möte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN 

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål inom Trosaområdet av Trosa kommun. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges SGF. För upplösning av klubben krävs beslut av två på varandra följande möten med minst tre veckors mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie vårmöte. För bifall till upplösning krävs beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. 

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF. 

 

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR 

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 

 

10 § MEDLEMSKAP 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. 

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet. 

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 

 

Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 a § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan. 

 

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR 

11 § UTTRÄDE 

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. 

 

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 

 

12 § UTESLUTNING 

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. 

 

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. 

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. 

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar. 

 

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Medlem i golfklubben 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
 • har rätt till information om klubbens verksamhet, 
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte, 
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, 
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret, 
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, 
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. 

13 a § SPELRÄTT 

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan. 

 

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och medlemsnummer. 

 

Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Trosa golfbana”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte. 

 

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN 

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. 

 

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF. 

 

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRAÅRSMÖTE 

15 § TIDPUNKT, KALLELSE 

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på klubbens hemsida, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet. 

 

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. 

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen. 

 

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. 

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet. 

 

18 § BESLUTFÖRHET 

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet. 

 

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING 

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. 
 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). 
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). 
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). 
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § VALBARHET 

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.  

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. 

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. 

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

 

 

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av föredragningslista. 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 6. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b)Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 4. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, samt budget för det innevarande verksamhets- och räkenskapsåret. Samt ge styrelsen mandat att justera avgifterna med hänsyn tagen till klubbens ekonomi vid årets slut. Sådana beslut måste meddelas klubbens medlemmar innan en debitering görs.
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 6. Val av 
  1. klubbens ordförande för en tid av (1) år; 
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 
  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 
  4. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 
  6. ombud till GDF-möte. 
 7. Övriga frågor (information och diskussion). 

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 

 

22 § EXTRA ÅRSMÖTE 

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om 

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran, 
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. 

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen. 

 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i    §§ 17, 18 och 19. 

 

 

VALBEREDNING 

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN 

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter och väljs av årsmötet. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag. 

 

 

REVISION 

24 § REVISION 

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. 

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

 

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. 

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

 

 

STYRELSE 

25 § SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen består av ordförande och 5 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. 

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte. 

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 

 

26 § ÅLIGGANDEN 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. 

 

Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

Det åligger styrelsen särskilt att 

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler; 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget; 
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben; 
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god                 redovisningssed; 
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall          kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöte. 

 

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. 

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. 

 

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 

 

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. 

 

Röstning får inte ske genom ombud. 

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. 

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd. 

 

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN 

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

Två Små SvinTvå Små Svin KöretKöret JONIJONI Vagnhärads BilverkstadVagnhärads Bilverkstad Rydbergs TransportRydbergs Transport Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB Bengt och Inga-Lill ÅkerlidBengt och Inga-Lill Åkerlid CAMFILCAMFIL JordskottJordskott PoolbutikenPoolbutiken Turtle PayTurtle Pay Tre Små RumTre Små Rum Bra HusBra Hus LiabLiab Trosa VillaTrosa Villa Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Bomans HotellBomans Hotell BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB JegabJegab MeksterMekster TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK Åkerbergs TrafikÅkerbergs Trafik SkobesSkobes DR PlattsättningDR Plattsättning ALEX i JärnaALEX i Järna DaVisionDaVision DC Vent ABDC Vent AB GMLGML HULOHULO Håpe VentilatiomHåpe Ventilatiom ICA TrossenICA Trossen Koano ABKoano AB MurénsMuréns KöretKöret Nora Trädgård ABNora Trädgård AB OrcaOrca PoolbutikenPoolbutiken RESOLVATORRESOLVATOR ShopenShopen Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA TURISMTROSA TURISM vagnhärads bilverkstadvagnhärads bilverkstad WebOne ABWebOne AB
Copyright © Trosa Golfklubb 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB