MILJÖARBETET PÅ TROSA Gk

 

Vi tar ansvar för miljön genom att:

 

  • se miljöarbetet som en viktig och naturlig del av klubbens verksamhetRoger Tar ut puttinglinje svart/vit
  • uppfylla relevanta miljökrav
  • sköta golfbanan på ett miljöanpassat och resursbesparande sätt
  • vid inköp väga in miljöpåverkan i valet mellan olika produkter och tjänster
  • utbilda personalen och engagera medlemmarna i miljöfrågor
  • aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden på golfbanan
  • fortlöpande förbättra och följa upp vårt miljöarbete.
  • verka för ett miljötänkande som genomsyrar klubbens alla verksamhetsområden.

Detta inkluderar, förutom själva banan med omgivande natur, även anläggningar och dess drift.

Ett väl förankrat miljötänkande har som mål att erbjuda medlemmarna en golfbana som

tillgodoser alla krav som kan ställas på en högklassig golfanläggning samtidigt som den

ger en rik naturupplevelse i en bevarad kulturmiljö.

 

 

Med begreppet naturen avses:
- naturvård (flora och fauna)
- miljöskydd (bl.a. utsläpp i luft och vatten)
- friluftsliv (allemansrätten)
- hushållning med naturresurserna

 

Vi avser med begreppet vår kulturmiljö:
- att bevara och levandegöra kulturarvet i vår närmiljö

 

Miljöplan

Svenska Golfförbundet har delat ut miljödiplom sedan 1999. Diplomet är ett bra bevis på att klubbar har kommit igång med sitt miljöarbete.
 
Trosa GK jobbar kontinuerligt med sin Miljöplan, som visar på vilket sätt de olika verksamheterna inom golfklubben är delaktiga i miljöarbetet. 

Med hjälp av planen kan vi visa kommunen och utomstående vilken positiv tillgång klubben och banan är för människorna och miljön.
 
I miljöplanen redovisas hur arbetet genomförs inom de flesta verksamhetsområden i golfklubben. Arbetet skall präglas av delaktighet som skall ge ökad medvetenhet och föra fram till en attitydförändring inom miljöområdet.

En väl genomarbetad miljöplan ger en verksamhet som ytterst är till godo för klubbens medlemmar och därmed underlag för att medlemmarna skall trivas ännu bättre i Trosa GK.

 


GKplus


Som fullvärdig seniormedlem i Trosa GK spelar du fritt på ytterligare 8 banor runt Stockholm


GKplus

Medlemshörna

Golf-ID:
-
Lösenord: