LOKALA REGLER FÖR TROSA Gk 2018 

 

 

Lokal regel  

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Out of bounds (Regel 27)

 1. Out of bounds mellan hål 14 och hål 15 gäller endast vid spel på hål 14. Vid spel på hål 15 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. 
 2. Out of bounds mellan hål 3 och hål 9 gäller endast vid spel på hål 9. Vid spel på hål 3 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.
 3. Vid viltstängslen samt skyddsnätet längs vägen på hål 18 anges out of bounds av staketstolparna. Staketstolparnas cementbaser är en del av staketet och inte oflyttbara hindrande föremål. Där cementerade baser är ovan jord anges out of bounds av cementbasernas innersidor i markplanet.

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå-vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete.
 5. Dräneringar täckta av singel eller grus är mark under arbete.
 6. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 3. Alla avståndsmarkeringar, är oflyttbara hindrande föremål

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en ledningstråd vid spel av hål 11 eller 14 ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

Wasteland, sandiga områden på spelfältet

Det sandiga området efter dungen på hål 14 är en del av spelfältet. Spelaren får, med ett slags plikt och utan begränsningen för boll i bunker, förklara sin boll ospelbar enligt Regel 28.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 

VILLKOR FÖR TÄVLING

 

a. Anmälan till tävling skall ske senast klockan 12.00 tisdag innan helgtävling. Anmälan skall ske via terminal, på internet ”din golf” eller till kansliet. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar av programmet samt att begränsa antalet deltagande i tävling. Urvalsprincip är anmälningsordning om inget annat sägs. Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

Introduktionskort, företagsbollar eller andra frikort gäller ej vid tävling.

b. Startlista anslås i klubbhuset senast klockan 12.00 fredag före helg, samt på klubbens hemsida, www.trosagk.se och/eller internet ”din golf”.

c. Starttider är 08.00 - 12.30. Startmellanrum är normalt 9 minuter vilket maximerar antal startande i singel till 93.

d. Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen.

e. OBS! Spelare som anmält sig till tävling och som uteblir från start kommer ej att kunna beredas plats till nästkommande tävlingstillfällen. Anmälningsavgift skall dock erläggas till fullo.

f. Startförbud vid tävlingar är normalt 1 timme före första start.

g. Särspelshål.
När en match (matchspel) som slutar lika måste avgöras skall detta ske genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1. Särspel i slagspel skall avgöras genom växelvis spel av hål 1 och hål 12 med början på hål 1.

 

TÄVLINGSGRUPPER

A = +4,0 -12,4 B = 12,5 - 19,4 C = 19,5 - 36 D = 37-54

 

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Villkor för enskild tävling finns på tävlingsanmälan och på hemsidan.

 

TÄVLINGSREGLER

 

Speltempo (Regel 6-7 anm. 2)

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll/match bli utsatt för tidtagning om den:

 • ligger över det officiella tidsschemat och
 • ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll (när det gäller den andra eller efterföljande bollar). 

Om någon spelare/sida överskrider 40 sekunder för att slå ett slag från det att tidtagning påbörjats anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.
Undantag: En spelare/sida har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren/sidan är:

 • först att slå ett slag mot en green
 • först att slå ett utslag på par 3-hål
 • först att slå en chip eller en putt

För brott mot tävlingsregeln gäller:
Första överträdelsen Varning
Andra överträdelsen Matchspel - förlust av hål; Slagspel - ett slag
Tredje överträdelsen Matchspel - förlust av hål; Slagspel - två slag
För ytterligare överträdelser Diskvalifikation

En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag, bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll/match återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anm. 1 Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
Anm. 2 Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
Anm. 3 Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.
Anm. 4 Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare i en boll för tidtagning istället för hela bollen.

 

Paus

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

Plikt: Matchspel - Förlust av hålet; Slagspel - Två slag.

 

Övning.
Övning på övningsområdet till höger om hål 13 anses inte utgöra ett brott mot regel 7-1.

 

Avbrott i spelet (Regel 6-8b Anm.)

Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med siren.
Avbryta spelet - Tre signaler med siren, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler med siren, upprepade gånger.  

Plikt: Diskvalifikation.

 

 

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.

 

a. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

b. Det är inte tillåtet att klättra på eller över viltstängslet.

c. Golfskor med metallspikar är inte tillåtna på banan.

d. Spel på banan med drivingrangebollar är förbjudet.

e. Bar överkropp är inte tillåten.

f. Hund i koppel får, på egen risk, medtagas under sällskapsspel.

g. Speltempo.

Spela raskt och håll platsen. Spelarna bör spela i rask takt. Tävlingsledningen kan fastställa riktlinjer för speltempo vilka alla spelare bör följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar mer än ett helt hål (par 4 eller 5) och fördröjer gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen. Var klar att spela. Spelare bör vara klar att spela så snart det är deras tur att spela. När de spelar på eller nära green bör de lämna sina bagar eller vagnar på en plats som möjliggör snabb förflyttning från green och mot nästa tee.

När spelet på hålet är avslutat bör spelarna omedelbart lämna green. Förlorad boll. Om en spelare tror att bollen kan vara förlorad, utom i vattenhinder eller att den är out of bounds, bör spelaren för att spara tid spela en provisorisk boll. Spelare som letar efter en boll, bör ge tecken till spelarna i gruppen efter dem att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. De bör inte leta i fem minuter innan de gör detta. Efter att ha låtit gruppen gå igenom bör de inte fortsätta att spela förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll.

Säkerhet Spelare bör, innan de slår ett slag eller en övningssving, förvissa sig om att ingen står så eller i ett sådant läge att personen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, grus, grenar eller liknande. Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare bör alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör spelaren omedelbart ropa en varning. Det traditionella varningsropet i sådana situationer är "FORE". Vid dimma bör spelet upphöra när tydliga riktmärken inte längre kan ses. Som ett riktvärde för godtagbar sikt kan 250 meter användas.

 

i. Spelare som inte följer en golfvärds anvisningar kan komma att visas av banan.

j. Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen..

k. Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

 

 

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

 

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

 

Alkohol

Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana.

Dopning

En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tobak

SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel

När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

Öppen golf

Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.

Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

 

 

Revision av dokumentet utförd 2017-02-14 av förbundsdomare Bruno Åstrand

Godkända av styrelsen för Trosa GK

AmticoAmtico Anderzons FiskAnderzons Fisk BILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS ABBILLY GUSTAFSSON FASTIGHETS AB Bo Olofsson Konsult ABBo Olofsson Konsult AB Bomans HotellBomans Hotell Bra HusBra Hus CAMFILCAMFIL DC Vent ABDC Vent AB Elektromekaniska ABElektromekaniska AB Elektrotjänst Mikael Hagström ABElektrotjänst Mikael Hagström AB GMLGML HANDELSBANKENHANDELSBANKEN HOLMENHOLMEN HULOHULO HÅPA Ventilation ABHÅPA Ventilation AB ICA TROSSENICA TROSSEN Inpart Trading ABInpart Trading AB Inpart Trading ABInpart Trading AB Jerry J`s MåleriJerry J`s Måleri JONIJONI M. BOIJE ABM. BOIJE AB Muréns Maskinservice ABMuréns Maskinservice AB Nora Trädgård ABNora Trädgård AB RESOLVATORRESOLVATOR Rydbergs Biluthyrning ABRydbergs Biluthyrning AB ShopenShopen Skobes / TrosabussenSkobes / Trosabussen Spegel Vent & PlåtSpegel Vent & Plåt SuccesumSuccesum TDABTDAB Tre Små RumTre Små Rum Trosa DäckmarknadTrosa Däckmarknad Trosa Golv ABTrosa Golv AB TROSA JÄRN & FÄRGTROSA JÄRN & FÄRG Trosa KlädhusTrosa Klädhus TROSA STADSHOTELL & SPATROSA STADSHOTELL & SPA TROSA TURISMTROSA TURISM Täll Maskiner ABTäll Maskiner AB Ventassisans i Trosa ABVentassisans i Trosa AB VVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare ABVVS Besiktning & Kontroll AB/Världens Ände Friskvårdare AB WebOne ABWebOne AB ÅgårdenÅgården ÅKERBERGS TRAFIKÅKERBERGS TRAFIK ÅKERLID CONSULTING ABÅKERLID CONSULTING AB
Copyright © Trosa Golfklubb 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB